Warning: Use of undefined constant WPLANG - assumed 'WPLANG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/biseric/public_html/wp-content/plugins/counter/instantcounter.php on line 33
Biserica Metodistă Unită | Crezul

Crezul

Jesus

Crezul Bisericii Metodiste Unite este alcătuit din două porunci ale Domnului nostru Iisus Hristos, care trebuie să formeze caracterul bisericii:

  1. Matei 22:37-40

“Iisus i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.”

  1. Matei 28:19-20

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

Prin urmare, Biserica Metodistă Calea Credinţei crede cu putere în următoarele valori scripturale:

  • Iubirea de Dumnezeu - aceasta este închinarea noastră, în reverenţă pentru El.
  • Iubirea aproapelui - aceasta este slujirea noastră, orientată spre semenii noştri.
  • Necesitatea naşterii din nou:

În predica sa intitulată : “Naşterea din nou”, fondatorul metodismului, John Wesley, compară naşterea din nou cu naşterea naturală. Înainte de a ne naşte nu putem vedea, nu putem respira aer, nu putem auzi în așa fel încât să înţelegem, nu putem simţi sau ști cu certitudine ceea ce se întâmplă în afara pântecelui mamei, dar odată născuți întreaga lume se deschide pentru noi şi noi începem să experimentăm ceea ce era imposibil să cunoaștem înainte.

Tot aşa este şi cu naşterea din nou. Înainte de acest act plin de har al lui Dumnezeu în vieţile noastre, nu puteam să-L vedem, nu puteam respira aerul Duhului Său; noi nu auzeam în profunzime Cuvântul plin de har al Lui Dumnezeu, nu puteam simți iertarea şi asculta de chemarea Sa la sfinţenie și nu conştientizam mișcarea și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. După ce am fost născuţi din nou, Însăşi prezența divină manifestată a lui Dumnezeu se deschide pentru noi şi, astfel, începem o călătorie în sfinţenie (sfinţire), care aduce o schimbare în percepția noastră vis-a-vis de Dumnezeu și de relațiile noastre cu semenii noștri.

  • Evanghelizarea - împărtăşirea dragostei lui Dumnezeu cu alţii, împlinirea Marii Trimiteri.
  • Învăţarea – procesul de ucenicie, pregătire pentru slujire, studiul biblic.

Ce crede Biserica Metodistă Unită?

Noi împărtăşim aceleaşi valori doctrinare cu ceilalţi creştini care cred în crezul apostolic nicenian, numit de 4b9be0891bcaf0b33cbee6943a736a50asemenea niceano – constantinopolitan, care este o declaraţie a credinţei creştine și care este singurul crez ecumenic, deoarece este acceptat ca autoritate de Biserica Romano-catolică, Ortodoxă de Est, Anglicană, şi de bisericile Protestante majore:

Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul,

Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,

Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii.

Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,

Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu            Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire

S-a pogorât din cerur

Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioară

Şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont,

Şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi după Scripturi.

Şi S-a suit la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii,

A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,

Care din Tatăl purcede,

Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit,

Care a grăit prin prooroci.

Într-una Sfântă Sobornicească şi Apostolească Biserică,

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,

Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.

 

Credinţa într-un Dumnezeu triunic

Unitatea perfectă a Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt, conform cu Sfânta Scriptură.

Justificarea

Modalitatea prin care Dumnezeu a transferat neprihănirea lui Iisus Hristos asupra celor care cred în El, primind astfel acces liber în prezenţa Sa, precum şi viaţă veşnică.

Sfinţirea

Naşterea din nou este primul pas în procesul sfinţirii. Duhul Sfânt este cel care lucrează pentru a ne face trăirea noastră mai asemănătoare cu modelul de viaţa al lui Iisus Hristos, motivându-ne să îl iubim tot mai mult pe Dumnezeu şi să-i iubim pe semenii noştri prin toate acţiunile pe care le facem.

 Credinţa şi faptele bune

Credinţa este singura condiţie pentru a fi mântuiţi, dar credinţa trebuie să fie demonstrată prin fapte. Dumnezeu ne cheamă la un mod de viaţă de jertfă de sine, aşa cum a făcut Hristos.

Trăirea în unitate cu celelalte denominaţiuni

Biserica Metodistă Unită este deschisă în a sprijini Trupul mare al Lui Hristos, împreună cu diversitatea denominaţiunilor Lui. Credem că noi toţi, creştinii, trebuie să fim uniţi atât la nivel local, naţional, cât şi internaţional cu scopul de a extinde împărăţia Lui Dumnezeu.

Misiunea Bisericii

Credinţa individuală este hrănită în cadrul comunităţii de creştini (biserica), care ne pregăteşte să mergem şi să fim lumini în societatea în care trăim.

Un creştin născut din nou va fi întotdeauna implicat în misiune şi aceasta pentru că iubirea de Dumnezeu este legată de iubirea de oameni.

Misiunea constă în a spune Evanghelia şi în a face ucenici, prin aceasta arătându-ne dragostea şi grija pentru cei pierduţi.

Cele două Sfinte Taine principale

Noi credem că sunt două taine sfinte principale: Botezul şi Cina Domnului.

Aceste simboluri reprezintă mărturia creştină şi sunt dovada harului prin care Dumnezeu lucrează în noi, ne întăreşte şi desăvârşeşte credinţa noastră în El.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>